music school

School van Byzantijnse en Traditionele Muziek

van het Orthodoxe Aartsbisdom België "h. Hilarius"

Home

Actualiteit

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία – “Θεός το Τεχθέν”

Uncategorized Actualiteit

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Ενορίας του Dilbeek

Actualiteit

Αγιασμός και Έναρξη μαθημάτων 2023-2024

Η έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου Για τέταρτη χρονιά από της ιδρύσεώς...
Met bijzondere vreugde heten wij u welkom op de website van het Scholingsinstituut voor de Byzantijnse Psalmzang van het Heilig Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, en danken u hartelijk voor uw bezoek! 
Het werk en de activiteiten van ons Scholingsinstituut presenterend op deze webpagina, prijzen wij Hem, de Eerste minnaar van de muziekkunst, Hem Die adem, leven en licht geeft en die grootse en wonderbaarlijke werken heeft gedaan aan Zijn geringe dienaren. 
Deelnemend aan het liturgische leven van onze Kerk kan men opmerken dat er geen enkele eredienst of sacrament bestaat waarin de "muziekkunst der engelen", i.e. de Byzantijnse Psalmzang, afwezig is, zoals de beroemde schrijver Alexanderos Papadiamantis opmerkt. Het feit dat naast de gebeden, smekingen, petities en lezingen, de gezongen hymnen een vast element zijn in elke eredienst, stelt ons in staat om het belang te begrijpen dat de Kerk hecht aan het dienstwerk dat verricht wordt aan de heilige Lectrijn, want Ze beschouwt het psalmzingen als een noodzakelijk element van onze aanbidding.
Het zesentwintigste hoofdstuk van het Heilig Evangelie volgens Mattheüs bestuderend, vinden we de volgende kenmerkende uitdrukking: “En den lofzang gezongen hebbende, gingen zij uit naar den Olijfberg.” Nadat zij volgens de Overlevering de Goddelijke Eucharistie gevierd hadden zong onze Heer de lofzang met Zijn leerlingen vooraleer zij tezamen op zouden gaan naar de Olijfberg, en stelde voor ons allen -naar Zijn gebruik- een voorbeeld. De heilige Johannes Chrysostomus, leert ons in een commentaar over het bovenstaande schriftvers dat “de Heer de lofzang zong, opdat ook wij zouden lofprijzen”. 
De propositie van de Goudenmond dan navolgend, en met de wens en zegen van onze Eerwaarde Metropoliet, de heer Athenagoras, stelt ons Scholingsinstituut zich sinds september 2020 verantwoordelijk voor het onderwijzen van jonge voorzangers in de hoogkunst van het Psalmzingen in de drie landen die onder de jurisdictie van ons Aartsbisdom vallen.
Dit groots en tegelijkertijd prachtig project wordt op verschillende manieren ondersteund door vele mensen, die ons met hun liefde en steun in staat stellen om het werk van ons Scholingsinstituut verder te zetten. Allereerst noemen we onze Eerwaarde Herder de heer Athenagoras, de Priesters en de Voorzangers van ons Aartsbisdom, de weldoeners en vrienden van ons Scholingsinstituut en vooral onze vooraanstaande medewerkers, die, zonder moeite en tijd te sparen, zichzelf met grote bereidheid aanbieden aan onze Kerk.
Daarnaast zijn we ook onze studenten hartelijke dank verschuldigd, die met meer passie en liefde zich geschaard hebben rondom de initiatieven van ons scholingsinstituut, om de hoogkunst van de heilige Johannes van Damascus te leren.
We heten u wederom welkom op de website en we bidden onze Heer dat Hij u allen zegenen en heiligen moge, op voorspraak van de patroonheilige van ons scholingsinstituut de h. Hilarius bisschop van Pictavium, en de gebeden van alle heiligen die de Psalmzangkunst bediend hebben.

Hoogachtend,

+ Diaken Konstantinos Dedes

Directeur van de School voor Muziek.

nl_BENL